کتاب انسان ارزش مدار

این کتاب، فرایند و راهی برای زندگی کامل، غنی و معنادار به شما عرضه می دارد که تأثیر آن بر زندگی پایان ناپذیر است. علیرغم این که در چه مرحله ای از زندگی هستیم، آموختن و رشد برای ما ادامه دارد و هر چه قدر پیش تر می رویم، چیزی جدید برای آموختن وجود دارد که شرط یادگیری آن تمایل و پذیرش است. دست یافتن به انگیزه ای که سفر زندگی را تبدیل به یک سفر هیجان انگیز، مداوم و ارزشمند کند نیاز به تغییر مستمر و فعالانه عقاید و رفتارهای ما دارد و این به معنی تغییر حالت از نومیدی به شوق و اشتیاق برای خوب زندگی کردن است. در مسیر زندگی ، ما مختار هستیم تا بررسی کنیم که کی هستیم و می خواهیم به چه کسی تبدیل شویم. تغییراتی که در فرایند رشد تجربه می کنیم، نیز می تواند شخصیت و روابط ما را به چالش بکشد اما از طریق همین کشمکش ها در می یابیم که پذیرش، عشق، ایمان و تعهدمان در حال رشد است اگرچه اهداف و روش های ما ممکن است با هم فرق داشته باشند اما ابزار و اصولی که به ما اجازه می دهند تا آن کسی باشیم که هستیم با یکدیگر مشترکند(ارزش های انسانی). انسان با کمک همنوعان خود می تواند به اوج آزادی برسد. تجربه نشان داده است که امن ترین مسیر زندگی یک مسیر معنوی است. معنویت به ما امکان می دهد تا با دنیا سازگاری داشته باشیم و با دیگران احساس همدلی و مهربانی کنیم. معنویت راه و روشی برای زندگی است که به ما کمک می کند تا آزادی و هدفی که همیشه خواستارش بودیم یعنی متعالی شدن را بهتر درک کنیم. این کتاب راهی برای رشد معنوی و روشی برای تجربه بیداری روحانی شخصی هر یک از ماست.

بزودی منتشر می شود….