آموزش

مهارت های زندگی

۱- خود آگاهی
۲- همدلی
۳- تصمیم گیری
۴- جرأت ورزی
۵-تفکر نقادانه
۶- تفکر خلاق
۷- ارتباط موثر
۸- حل مسئله
۹- مدیریت هیجانی
۱۰- کنترل استرس