خودشناسی خردمندانه

•فرآیندی که در آن ما خودمان را بهتر می شناسیم

•انگیزه ها و باورهایمان را بررسی می کنیم

•ارزش هایمان را شفاف سازی می کنیم

•از ترس هایمان عبور می کنیم

•تصمیمات خود را بر اساس ارزش هایمان می گیریم و به احساس عمیق سپاسگزاری دست می یابیم

•شناخت خود تا پایان عمر ادامه دارد. ما بارها و بارها از اول شروع می کنیم و رشد ما هیچ نقطه پایانی ندارد

•مهم نیست که کجا بوده ایم مهم این است که به کجا می رویم

•البته حرکت به جلو می تواند سخت باشد