معمای انتخاب

ما دائم در حال انتخاب هستیم. از انتخاب های ساده تا انتخاب های مهم…

دانش انتخاب “تأمل” است یعنی از خود سوال کنیم ارزش های من چه هستند

هنر انتخاب “باز بودن” و “مشورت” است یعنی تحمل پریشانی داشتن و از دیدگاه دیگران استفاده کردن