چرا خودشناسی

کمک می کند ما تمایلات ناخودآگاه خود را قبل از اینکه به عادتهای خودویرانگر و محکوم به شکست تبدیل شوند شناسایی کنیم تا اینکه بتوانیم از پیامدهای غم انگیز و فاجعه بار آن عادتها اجتناب کنیم به عنوان سیستم هشدار دهنده ی زودهنگام نسبت به رفتارهای آسیب زننده شخصیتی عمل کند و به ما رخصت می دهد تا در مورد آنها کاری کنیم قبل از اینکه در الگوهای ناسالم به

خود حقیقی

•خود حقیقی ما(آسمان وجود) و شخصیت ما یک چیز نیستند •کیفیت حضور تعادل مناسب مابین آنها را برقرار می سازد •شخصیت به شدت اتوماتیک است و تمایل دارد که مشکلات مشابهی را به صورت مکرر برای ما خلق کند و انرژی زیادی از ما می گیرد •شخصیت فقط موقعی اتوماتیک است که ما از آن آگاه نباشیم •یادگیری رها کردن، حضور داشتن، بیدار بودن، انرژی عظیمی را در ما آزاد