آگاهی

خاصیت ذهن سالم •اینکه ذهن ما عادت به پرسه زدن در گذشته و آینده را دارد بسیار طبیعی است •خاصیت ذهن سالم پرسه زدن در گذشته و آینده است •در واقع پرسه زدن ذهن در گذشته و آینده نه تنها دست انداز زندگی نیست بلکه بسیار قابل پیش بینی است •دست انداز ما در مسیر زندگی عجله کردن است •همین که ذهنمان به سمت گذشته یا آینده رفت فوراً و