زندانبان خود

•ما شبیه زندانیانی در یک سلول محافظت نشده هستیم •هیچ کس محدودیتی بر خلاف اراده ی ما به ما تحمیل نمی کند •کلیدی که قرار است ما را رها کند، در داخل سلول قرار داده شده است •کافی است کلید را پیدا کنیم و در را باز کرده و آزاد شویم •ما نمی دانیم کلید کجا پنهان شده است •حتی اگر بدانیم، بخشی از ما می ترسد از زندان بگریزد