اجزای مهارت های زندگی

 خودآگاهی•          آگاهی از نقاط قوت•          آگاهی از نقاط ضعف•          تصویر خود واقع بینانه•          آگاهی از حقوق و مسئولیت ها•          توضیح ارزشها•          انگیزش برای شناخت  مهارتهای ارتباطی•          ارتباط کلامی و غیرکلامی موثر•          ابراز وجود•          مذاکره•          امتناع•          غلبه بر خجالت•          گوش دادن  همدلی•          علاقه داشتن به دیگران•          تحمل افراد مختلف•          رفتار بین فردی همراه با پرخاشگری کمتر•          دوست داشتنی تر شدن (دوستیابی)•          احترام قائل شدن برای دیگران  مهارتهای بین فردی•          همکاری و