ده نوع “خود”

•خود وابسته(عاطفی) •خود قربانی •خود ناقص/ شرمگین •خود بدبین •خود منزوی •خود بی عرضه •خود ناامید •خود خودشیفته •خود ایثارگر •خود سخت گیر و کمال گرا