تلاش برای تغییر دیگران

•چه کسانی پیرامونتان زندگی می کنند که دوست دارید تغییر کنند؟ •چه رفتارها و منشی را دوست دارید در این افراد تغییر دهید؟ •تاکنون چه تلاش هایی برای تغییر آن ها انجام داده اید؟ •چقدر این تلاش ها مؤثر بوده است؟ •تلاش برای تغییر دیگران دست انداز بسیار شایعی است که سر راه همه ما قرار می گیرد •مخصوصاً تلاش برای تغییر کسانی که عزیز ما هستند، دوستشان داریم، در