رسالت ما در زندگی

•رسالت ما در زندگی چیست؟ •هدف از خلقت ما چه بوده است؟ •ما به عنوان انسان چه رسالتی در زندگی داریم؟ •از زمان تولد تا مرگ در زندگی مان چه کارهایی می خواهیم انجام دهیم؟ •چه چیزی از خودمان برای دیگران به جا می گذاریم؟ •برای چه کسانی؟ •به کجا می رویم؟ •با چه توشه ای؟ پوچی و بی معنایی •وقتی دچار پوچی می شویم که جواب سوالات بالا را