ده راهبرد برای عبور از چالش های زندگی

۱- تصریح: اولویت بندی حیطه های زندگی و شفاف سازی ارزش ها ۲- تأیید: شناخت ذهن در لحظه و تأیید وظیفه آن ۳- تماشا: نگاه کردن به ذهن بدون قضاوت کردن و انتخاب فکر مؤثر/ نظاره گر بودن ذهن ۴- تمایل: یعنی گشودگی کامل به رنج ها و با قدرت در خدمت ارزش ها بودن/ تجربه کردن رنج پاک ۵- تعهد: حرکت کردن در مسیر ارزشها برای تحقق اهداف ارزشی/